Informacje o zawodach

Informacje o zawodach, w których kształcą łódzkie szkoły zawodowe

Informacja o zawodach, w których kształcą łodzkie szkoły. LINK DO PLIKU

 

 

 

Nowa struktura szkolnictwa ponagimnazjalnego od roku szkolnego 2012/2013


Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórychinnych ustaw(Dz. U. Nr 205, poz. 1206) wprowadza od 1 września 2012 r. następującezmiany:


- szkoły ponadgimnazjalne dzielą się na następujące typy (art. 9):


1) trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskaniedyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie, począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,


2) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,


3) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomupotwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzającychkwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniuegzaminu maturalnego,


4) szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,


5) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniemumysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów zniepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.


- Likwidacji ulegają (art. 7):

1) z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, z zastrzeżeniem art. 10 (uczniowie, którzy z klas ulegających likwidacji, kończą naukę w LO dla dorosłych),


2) z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwsza, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10.


3) z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10.


4) na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszejszkół, o których mowa w ust. 1 i 2 (wszystkie dla dorosłych i uzupełniające dla młodzieży),


5) na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów dla klasy pierwszejszkół, o których mowa w ust. 3 (technikum uzupełniające dla dorosłych).


- Przekształceniu ulegają (art. 8):

1. W terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. organ prowadzący może przekształcić w liceaogólnokształcące dla dorosłych dotychczasowe:
1) licea profilowane dla dorosłych,
2) uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży,
3) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych,
4) technika uzupełniające dla młodzieży,
5) technika uzupełniające dla dorosłych,
6) technika dla dorosłych,
7) zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.


2. Z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkołyzawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w zasadnicze szkołyzawodowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.


3. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowejkontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.