„Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych
 w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”

Projektodawca: Miasto Łódź

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji: 01.11.2012 r. – 30.06.2014 r.

Wartość projektu: 772 080,00 zł.

 

 

Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wykazały, że wielu uczniów ukończywszy szkoły ponadgimnazjalne, a w szczególności technika rejestruje się jako osoby bezrobotne. Problem ten wynika z niedopasowania do potrzeb lokalnego rynku pracy, braku kompetencji i kwalifikacji absolwentów ww. szkół, a także  niewystarczającej oferty kształcenia zawodowego oraz braku w programach rozwojowych placówek zagadnień związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

W odpowiedzi na powyższy problem powstał projekt innowacyjny realizowany we współpracy z pięcioma szkołami zawodowymi. Ten specyficzny typ przedsięwzięcia zakłada poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS i opracowywanie ich w formie innowacyjnych produktów. Z tego względu głównym celem projektu pt. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej droga do sukcesu na rynku pracy stało się wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki edukacyjnej nowego rozwiązania. W tym celu został zaplanowany 3 stopniowy plan działania.

W pierwszym etapie, na podstawie przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych i pracodawców badań opracowano wstępną wersję produktu finalnego w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego służącego modernizacji oferty szkół kształcenia zawodowego. Został powołany zespół ekspertów, w skład którego wchodzili przedstawiciele Krajowej Rady Kwalifikacji, doradztwa zawodowego, szkolnictwa wyższego, instytucji rynku pracy oraz przedstawiciel pracodawców, którzy mieli wspomóc Eksperta Merytorycznego w tworzeniu wstępnej wersji produktu. Ponadto została opracowana strategia wdrażana wypracowanego programu w szkołach zawodowych zawierająca kompleksowe wytyczne. Zakończeniem etapu przygotowawczego było zorganizowanie konferencji informującej o Innowacyjnym Programie Szkolnego Doradztwa Zawodowego, jak również jego celach i planowanych do osiągnięcia efektach. Produkt ten pojawił się na rynku po raz pierwszy i był skierowany do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, ich uczniów, a także może służyć psychologom czy pozostałym nauczycielom na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego składa się z 5 modułów:

 

  • Poznaję siebie
  • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego
  • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy
  • Kwalifikacje zawodowe. Polska i Europejskie Ramy Kwalifikacji
  • Indywidualny Plan Działania

 

Każde z tych zagadnień zawiera cele operacyjne, treści kształcenia, uwagi metodyczne dla nauczycieli, proponowaną liczbę godz. oraz zalecaną literaturę. Ponadto obligatoryjnie program obejmuje także konsultacje indywidualne dla każdego uczącego się w wymiarze dwóch godzin oraz pakiet edukacyjny w postaci poradnika dla nauczyciela i przewodnika dla uczącego się. Jest to bogaty zbiór materiałów i narzędzi dydaktycznych (kwestionariusze ankiet, ćwiczenia, karta autobiograficzna dla uczniów, metoda samobadania, prezentacje PP itp.). Strategia wdrażania umożliwiająca testowanie wstępnej wersji produktu została przyjęta przez IP w lipcu 2012 roku bez zastrzeżeń.

Drugi etap wdrażania projektu polegał na testowaniu wypracowanych rozwiązań wśród 120 uczniów z Techników w pięciu Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych. Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć w oparciu o założenia innowacyjnego programu. Zajęcia te prowadziła specjalnie wybrana kadra nauczycieli, która po udziale w warsztatach metodycznych nabyła odpowiednich umiejętności kompetencji w tym zakresie. Cały proces testowania był monitorowany przez zespół ekspercki w celu weryfikacji prawidłowości założeń i treści. W efekcie prac trwających dziesięć miesięcy powstały raport z ewaluacji wewnętrznej, raport ewaluacyjny niezależnego eksperta zewnętrznego i ostateczna wersja produktu finalnego. Wszystkie badania potwierdziły słuszność założonych celów jak i osiągnięcie bardzo ambitnych wskaźników. W efekcie tych prac ostateczna wersja produktu, która niebawem podlegać będzie walidacji nie została znacznie zmieniona od pierwowzoru.

Etap ostatni dotyczy upowszechniania produktu finalnego m.in. poprzez druk Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego i udostępnienie go szkołom i instytucjom oświatowym, instytucjom rynku pracy, a także zamieszczenie artykułów na temat programu w naukowych publikacjach wyższych uczelni oraz branżowych związanych z edukacją i doradztwem zawodowym. We wrześniu 2013 roku zostanie zorganizowana konferencja dla grupy docelowej  odbiorców, a nauczyciele-szkolni eksperci przeprowadzą warsztaty i konsultacje indywidualne wśród uczniów w 5 szkołach współpracujących
w ramach projektu oraz warsztaty dla nauczycieli chcących korzystać z innowacyjnego rozwiązania. W ramach działań włączających zostanie zarekomendowane włączenie do głównego nurtu polityki oświatowej państwa zwalidowanego rozwiązania w postaci wprowadzenia do podstawy programowej kształcenia ponadgimnazjalnego nowego programu realizowanego w postaci przedmiotu nauczania o proponowanej nazwie planowanie kariery. Warto również wspomnieć, że projekt przyczynił się do wydania Poradnika dla Nauczycieli. Pozycja ta zawiera zagadnienia edukacyjne w zakresie doradztwa zawodowego. Ponadto został stworzony Przewodnik dla Uczących się zawierający m.in. materiały do ich pracy indywidualnej. Wszystkie materiały są dostępne na stronie projektu a fachowcy/eksperci są do dyspozycji zainteresowanych w biurze projektu. Po zakończeniu projektu wsparcia udzielać będzie Ośrodek Doradztwa Zawodowego przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.